Condicions generals de lloguer

Si us plau, llegeixi les Condicions Generals de lloguer abans de procedir a llogar.

Aquestes pàgines contenen la informació que vostè i, en tot cas, els conductors addicionals, han de conèixer sobre el lloguer, inclòs el que necessita portar per recollir el Vehicle, quines són les seves responsabilitats amb nosaltres i quines són les nostres responsabilitat amb vostès.

És important que gaudeixi de la seva experiència amb nosaltres i que disposi de tota la informació que necessiti. Si us plau, no firmi el contracte sense haver-lo llegit. És possible que ara li porti una mica de temps, però després li’n pot estalviar molt.

L’arrendatari serà responsable del correcte repostatge del vehicle.

Dauro Rent es reserva el dret a denegar el lloguer en funció de l’historial d’incidències, o bé per falta de documentació per part de l’arrendatari, o per l’incompliment de les Condicions Generals.

El Contracte de Lloguer s’efectuarà entre nosaltres que som el proveïdor del vehicle, tal i com figura a les Condicions Especifiques de Localització, i vostè, que figura com a arrendatari del vehicle en el contracte de lloguer.


Llegeixi atentament les Condicions Generals de Lloguer, les quals formen part del seu contracte.

L’empresa usuària ha d’entregar el vehicle i tot l’equipament de seguretat obligatori, en condicions per circular, correctament matriculat i amb tots els seus impostos pagats. Dins el territori nacional, hem d’oferir els vehicles amb la cobertura obligatòria de responsabilitat civil davant de tercers. El conductor és un tercer en aquests afectes i no està cobert per aquesta cobertura.

Vostè ha de tornar el vehicle i tots els seus extres opcionals en les mateixes condicions en les que foren entregades, excepte aquelles que són generades pel desgast d’us. Abans de sortir de les nostres oficines, caldrà que inspeccioni el vehicle.

Sol·liciti la modificació de l’informe de l’estat del vehicle si hi hagués algun desperfecte que no estigues registrat, si els nivells de combustible no estiguessin correctament senyalats o si dins del vehicle hi faltessin els documents de registre, el certificat de l’assegurança, el formulari de notificació d’accidents o qualsevol equip de seguretat obligatori.

Durant el període de lloguer vostè és responsable del vehicle i de qualsevol extra opcional en aquest temps. El període de lloguer comença en el moment en que es recull el vehicle (“sortida”) i acaba en el moment en que confirmem que tenim el vehicle i les claus (“arribada”). Ha d’entregar el vehicle durant l’horari d’oficina, a un agent encarregat de rebre les devolucions , i a l’hora acordada amb aquest. Si opta per tornar el vehicle fora de l’horari d’oficina o bé si marxa abans de que quedi registrada l’arribada del vehicle, ho fa assumint tots els riscs que li comportaria i sent completament responsable del vehicle fins que quedi registrada l’arribada. Si utilitza el servei de “Entrega i Recollida”, vostè serà el responsable del vehicle des de que el deixem a la seva disposició fins que el recollim.

Ha de pagar tots els imports indicats en el contracte de lloguer del vehicle i qualsevol extra opcional durant el període de lloguer.  Ha de pagar qualsevol pròrroga del període de lloguer, incloent qualsevol extra opcional que s’hagi acordat. Haurà de pagar per les despeses generades per robatori o dany, les despeses de neteja, les tarifes de remolc que no estiguin cobertes per assistència, peatges, multes d’estacionament, tràfic o qualsevol altre multa, així com els càrrecs d’administració i gestió relacionades, en cas de que es deguin, conforme l’establert en aquests termes i condicions.

Per garantir un bon funcionament d’ús del vehicle haurà de conduir amb cura i destresa, és a dir, utilitzant el vehicle segons la normativa, de manera licita i seguint les finalitats legals, utilitzant el combustible correcte, tancant-lo quan no l’estigui utilitzant i assegurar-se de que totes les finestres, sostre solar, sostre mòbil o coberta extraïble també ho estiguin. I, quan el vehicle l’adverteixi que hi ha una averia haurà de parar immediatament i comunicar-nos-ho tan aviat com els sigui possible.

No pot utilitzar el vehicle per a usos comercials; per a qualsevol esport de motor (ja sigui recreatiu o professional) o activitats relacionades; fora de les carreteres; remolcar un altre vehicle o remolc; transportar substàncies inflamables, explosives, corrosives o combustibles, excepte olis essencials, minerals o productes similars permesos per la legislació vigent. No permetre que cap altra persona que no sigui el conductor autoritzat utilitzi el vehicle.

En cas d’accident, robatori o dany ha d’avisar immediatament a la policia i a nosaltres, si el vehicle ha estat involucrat en un accident o està avariat, fins i tot si hi ha terceres persones afectades.

Si perd el vehicle, li han robat o ha rebut un cop haurà de procedir segons l’establert per llei, pagar la franquícia especificada en el contracte de lloguer, qualsevol impost i la nostra comissió per la gestió dels desperfectes o robatori.

Intentarem recuperar la franquícia i totes les despeses de la part culpable sempre que vostè pugui demostrar que el dany, robatori o pèrdua no hagin sigut culpa seva ni és deguin a un incompliment premeditat, frau o negligència greu per la seva part. Per ajudar-nos, haurà de facilitar-nos el formulari de notificació d’incidents degudament emplenat, incloses les dades de contacte de les parts involucrades. Tan aviat com la llei ho permeti, li cobrarem una tarifa per cobrir les nostres despeses, per posar-nos en contacte amb vostè i per obtenir el formulari de notificació d’incidents degudament complimentat.

Vostè no és responsable de cap càrrec per pèrdua o dany que es pugui atribuir a la nostra carència de manteniment del vehicle o falta de cobertura per la garantia del fabricant, sempre que el conductor respecti els avisos del vehicle o bé en cas de lloguer a llarg termini han de seguir els indicadors del llibre de manteniment del fabricant.

La seva franquícia no serà vàlida en el cas que  la pèrdua o el dany siguin deguts a una acció premeditada o fraudulenta, omissió o negligència greu per la seva part (segons la legislació vigent en aquests termes) o incompliment premeditat en l’ús del vehicle o en el cas d’accidents, robatoris o danys.

Si la seva franquícia no és vàlida, tindríem dret a reclamar-li danys i prejudicis per una quantitat equivalent a la gravetat de la negligència, fins a arribar a l’import total dels danys o pèrdua en la que haguem incorregut o incorrem (el que sigui major), segons el permès per la legislació vigent.

Les multes i càrrecs addicionals que rebem durant l’ús del vehicle o període d’arrendament les tindrà que pagar vostè. A més d’una comissió addicional per les gestions administratives i el temps invertit en gestionar aquestes multes o càrrecs, a no ser que vostè sigui capaç de demostrar que no s’han produït aquests fets, o en cas de que s’hagin produït, aquests siguin menors que la comissió per gestió.

Vostè és responsable d’assegurar-se que els conductors addicionals, que s’han afegit al contracte de lloguer, o qualsevol passatger que viatgi dins el vehicle respectin els termes i condicions. És el responsable de totes les despeses i càrrecs sobre els que incorrerem quan un conductor addicional o passatger no compleixi els termes i condicions.

Quan s’efectuïn canvis al lloguer del vehicle tindrà que pagar qualsevol increment en els preus si es modifica el període de lloguer o si es supera el quilometratge acordat.

Si torna el vehicle o qualsevol extra opcional abans del termini acordat per contracte, perdrà el descompte o qualsevol oferta especial en el cas de no complir amb els requisits establerts. Aquest fet pot suposar que el lloguer sigui major. No s’aplica cap reemborsament pels dies que no hagi disposat del vehicle.

Excepte que s’acordi el contrari, ha de tornar el vehicle i qualsevol altra extra opcional al dia, hora i oficines indicades en el contracte de lloguer. Si vostè arriba tard, haurà de pagar un dia addicional de lloguer del vehicle i qualsevol extra opcional, a més d’un càrrec per retard en la devolució per cada dia/fracció de dia que arribi tard.

Efectuarem una preautorització d’una quantitat a la seva targeta de pagament. Aquesta autorització retindrà un import a la seva targeta de pagament, que ens garantirà que existeixin fons suficients per tramitar el pagament al final del període de lloguer. Si es paga amb una altra targeta, tingui en compte que el banc pot trigar fins a 14 dies en alliberar la quantitat de diners que se li hagin “retingut”.

Quan vostè firmi el contracte de lloguer, accepta que li puguem cobrar de la seva targeta el pagament de totes les despeses que s’hagin incorregut durant el període de lloguer.

Els vehicles poden estar equipats amb sistemes de localització geogràfica i dispositius de rastreig amb l’objectiu de poder localitzar els nostres vehicles en cas de robatori, en el moment en que es retorni el vehicle  a l’oficina de lloguer o per localitzar un vehicle en cas d’accident o averia.

Utilitzarem la seva informació personal per: oferir-li serveis de lloguer i decidir si li’n tornarem a proporcional en un futur. Proporcionarem la seva informació personal, segons el que la llei ens permeti i, si és necessari, amb el seu consentiment exprés cap a tercers que actuen en nom nostre referent a la gestió de reclamacions, per recaptar els diners que vostè ens degui i per realitzar enquestes als clients amb l’objectiu de millorar els nostres serveis.

Té el dret legal d’accedir a la informació personal que tenim sobre vostè (subjecte al pagament d’una tarifa, si ho permet la llei) i, en cas justificat, podrà demanar correcció o modificació, bloqueig o eliminació de la informació personal. El responsable del tractament del fitxer de dades és el proveïdor del lloguer de vehicles, tal i com se’n denomina en aquest contracte de lloguer.

En cas de trobar objectes perduts dins el vehicle arrendat, farem tots els possibles per posar-nos en contacte amb vostès. Qualsevol objecte que contingui informació personal o financera serà destruït transcorreguts 28 dies d’acord amb la nostre política de privacitat i les Condicions Generals de Lloguer.  La resta d’objectes s’eliminaran transcorreguts 3 mesos.

El contracte efectuat entre vostè i Dauro Rent serà efectuat segons el que regeixi en la legislació vigent del país en el que s’efectuï la recollida del vehicle i on es celebri el contracte de lloguer.